ਬੰਦ ਕਰੋ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੋ: ਕਪੂਰਥਲਾ

ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਕਪੂਰਥਲਾ

ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

ਵਿਧੀ

1. ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਕਲਰਕ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

2. ਵਪਾਰਕ ਕਲਰਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਕਾਰਡ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਡੀਲਿੰਗ ਕਲਰਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।

4. ਵਿਭਾਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1.ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ
2. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ.

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਪੂਰਥਲਾ

ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕਪੂਰਥਲਾ
ਸਥਾਨ : Kapurthala | ਸ਼ਹਿਰ : ਕਪੂਰਥਲਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 144601
ਮੋਬਾਈਲ : 9872560908