ਬੰਦ ਕਰੋ

(ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 45 ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ|10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ/ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਨੌਲਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 25000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ| ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ www.nulm.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ|

ਲਾਭ-ਪਾਤਰ:

ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ

ਲਾਭ:

ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਦਾਖ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

www.nulm.gov.in