ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ (ਮੰਤਰਾਲਾ/ਵਿਭਾਗ /ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਸੂਚਨਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ (ਵੈੱਬ ਸੂਚਨਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੀਜ਼ਾਈਨ, ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ, ਸੁਝਾਅ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ – 144601

ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ: 01822-233777,

ਫੈਕਸ: 233777

ਈਮੇਲ: dc [dot] kpr [at] punjab [dot] gov [dot] in

 

 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

 

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ), ਕਪੂਰਥਲਾ

ਈਮੇਲ: dc [dot] kpr [at] punjab [dot] gov [dot] in

ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ:   01822-233777