ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ

ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਡਾਉਨਲੋਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ :ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ