ਬੰਦ ਕਰੋ

ਫਾਰਮ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਉ
ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ  :ਫਾਰਮ