ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਰੋਗੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ, ਕਰੈਡਿਓਲੌਜੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ., ਪੁਰਾਣੀ ਇਲਾਜ ਯੂਨਿਟ, ਰੇਡੀਓਲੌਜੀ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ. ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਰਜਨਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਰਸਾਂ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ