ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨੋਟਿਸ

ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: –

1. ਇਵੈਂਟਸ

2. ਆਗਾਮੀ ਸਮਾਗਮ

3. ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

4.ਭੁਗਤਾਨ

5. ਟੈਂਡਰ