ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ / ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਬਾਰੇ ਆਰਡਰ 20/03/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(505 KB)
ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ / ਪੀਸੀਓ ਐਸਟੀਡੀ ਬੂਥਸ / ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰਸ 20/03/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(393 KB)