ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਖਾਤਾ

ਦਾਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
 
ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ ਨਾਂ:    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ
ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ:      50100333026124 
ਖਾਤਾ ਕਿਸਮ:      ਬਚਤ
ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਕੋਡ:  HDFC0000213
ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ:      HDFCINBB
ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਡ:       0213
ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ:     ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੈਕਟਰ 17-ਸੀ