ਬੰਦ ਕਰੋ

ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ

ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਨੰਬਰ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਪੁਲਿਸ 100
ਫਾਇਰ 101
ਐਬੂਲੇਨਸ 108