ਬੰਦ ਕਰੋ

ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕੋਰਨਰ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ

ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਰੂਪਾਂਤਰਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. 2.35 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗਾ| ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਸਿਵਲ / ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ / ਕੰਨਡਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨਆਰਆਈ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ| ਵਿਸਥਾਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਡੀ. ਐਨ. ਆਰ. ਡੀ. ਡੀ.) (ਐਂਕਸੇਅਰ- III)| ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਈ ਸਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕਮੇਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਪਨੂੰਰ ਡੀ ਡੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ |

ਪਾਈਨ੍ਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੰਡ (ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ) ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੇ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀਕਰਨ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਪਾਈਨ੍ਰਿਕ ਇਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ |

ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮੇਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਪੁਰੂਰ ਡੀ ਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ) ਪਾਈਨ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮੇਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਡੀਆਈਐੱਨਆਰਆਈਸੀਡੀ) ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ੍ਰਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਦੇ 2% [ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਪਏ] ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. 2000 / – (ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ) ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ 20,000 / -ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ 25,000 ਰੁਪਏ) ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ | ਇਹ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |