ਬੰਦ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਭਾਲੋ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਭੋ

ਮੈਪ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭੋ.

ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਲਪ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਸੋਧ, ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ

ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਵੋਟਰ ਰੋਲ ਅਫਸਰ (ਈਰੋ) ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ :ਵੋਟ ਲੱਬੋ